Resurser till polis- och rättsväsendet måste garanteras!

På måndag var det 112-dagen, de finländska säkerhetsaktörernas gemensamma kampanj för att förbättra säkerheten i vardagen, och i gårdagens HBL skriver Otto Andersson och jag att resurserna till polis- och rättsväsendet måste garanteras. I Finland behöver vi flera poliser för att upprätthålla säkerheten i hela landet, både på landsbygden och i städerna. Polisväsendet måste garanteras tillräckliga resurser för att göra förebyggande arbete, sköta larmuppdrag och sköta förundersökningen av brott.

Här höljer insändaren i sin helhet:

Vi behöver fler poliser i Finland och tillräckligt med resurser för hela den övriga rättsvårdskedjan: åklagare, rättshjälp, domstol, fångvård och utsökning.

Vi vill se ett Finland där alla kan känna sig trygga. En förutsättning för detta är bland annat att polis- och rättsväsendet garanteras tillräckliga resurser att utföra sina uppgifter.

Syftet med polisens verksamhet är att trygga säkerheten för människorna och i samhället. Till polisens uppgifter hör bland andra att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att förebygga, avslöja och utreda brott och föra brott till åtalsprövning. Till följd av besparingar inom polisen har antalet poliser i Finland minskat under det senaste decenniet. Den här trenden måste brytas. Brottsutredarna har i dag många ärenden av olika karaktär på hög. Det ska dock ges en eloge till den finska polisen som arbetar och presterar väl i nordisk jämförelse trots att antalet poliser per capita är lägst i Finland.

Samtidigt vet vi att den lokala polisstationen på många håll i Finland är hotad och öppethållningstiderna har begränsats. Polisens knappa resurser har lett till att polisen måste prioritera utredningen av vissa fall, eftersom man inte hinner med allt. Mindre akuta ärenden får lägre prioritering. Brottsutredningen lider.

Vi vill se ett Finland där säkerheten upprätthålls i hela landet, både på landsbygden och i städerna, och där polisväsendet garanteras tillräckliga resurser för att göra förebyggande arbete, sköta larmuppdrag och sköta förundersökningen av brott. Om en människa utsätts för någon typ av övergrepp är det viktigt att det finns tillräckligt med resurser. Det ska finnas en patrull som kommer då det behövs och förundersökningen ska vara effektiv för att åtalet ska kunna väckas inom rimlig tid. Att brott utreds och att skyldiga döms är viktigt både för att offret ska få upprättelse, men också ur en preventiv synvinkel, risken att åka fast ska vara hög. Man kan fråga sig vad lagstiftningen är värd om den inte efterlevs.

Därför behöver vi fler poliser i Finland. Polisens regionala tillgänglighet och ett tillräckligt antal brottsutredare måste garanteras. Vidare behövs ett tillräckligt antal svenskkunniga poliser och poliser med olika slags bakgrund. Medborgarnas tillit till polisen och allmänna trygghetskänsla får inte lida.

Men det räcker inte enbart med fler poliser. En fungerande rättsvård förutsätter att alla delar i kedjan, det vill säga polis, åklagare, rättshjälp, domstol, fångvård och utsökning, fungerar. Detta innebär att resursproblem till exempel hos åklagarväsendet i ett senare skede syns i domstolarna, då ärendena måste vänta. Det i sin tur leder till förlängda behandlingstider och försämrar medborgarnas rättsskydd. Var och en har en i grundlagen tryggad rätt att utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad i domstol. Den rätten måste tryggas även i praktiken.

Ett fungerande rättsväsende är viktigt för vårt lands konkurrenskraft. Företagen måste kunna lita på att deras ärenden behandlas smidigt och effektivt inom domstolarna. Utöver de statliga myndigheterna har vårt lands oavhängiga och yrkesskickliga advokatkår en mycket central roll i att rättsvården ska fungera.

Att få service på sitt eget modersmål är särskilt viktigt då det handlar om juridiska ärenden som ofta är komplicerade. Det är anmärkningsvärt att den nuvarande regeringens tingsrättsreform slog särskilt hårt mot Svenskfinland. Hos oss i Nyland blev Östra Nylands tingsrätt i Borgå och Västra Nylands tingsrätt i Raseborg nedlagda. Dessutom avskaffades tingsplatsen i Kyrkslätt. Under nästa valperiod är det därför viktigt att det följs upp att rätten till rättegång på det egna modersmålet tryggas i praktiken. Det behövs såväl ett tillräckligt antal domare som kan svenska som kanslipersonal som kan ge kundservice på vårt lands bägge nationalspråk, svenska och finska.

Finlands nästa regering måste trygga rättsstatens kärnfunktioner, den inre säkerheten och rättsvården. Vi behöver fler poliser i Finland och tillräckligt med resurser för hela den övriga rättsvårdskedjan: åklagare, rättshjälp, domstol, fångvård och utsökning.

Otto Andersson stadsfullmäktigeledamot (SFP), Lovisa
Anita Westerholm stadsfullmäktigeledamot (SFP), Raseborg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *