Nolltolerans av könsstympning

Anita i talarstolen på Kvinnoförbundets årsmöte

Igår 6.2 var det den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Könsstympning är en form av våld mot kvinnor och ett allvarligt hälsoproblem. Könsstympning kränker flera mänskliga rättigheter och medför känslomässiga och fysiska komplikationer. Den grymma sedvänjan används för att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och sexualitet.

Idag lever uppskattningsvis över 200 miljoner flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning och årligen riskerar ytterligare omkring 4 miljoner flickor att utsättas. Slår man ut siffran jämnt över året blir det fler än 7 flickor varje minut året runt. Det här måste vi få ett slut på.

Det krävs många olika slags förebyggande och motverkande åtgärder i arbetet mot könsstympning. Finland är inget undantag, också här behöver arbete göras. För att bekämpa könsstympning måste vi tala öppet om det, det får inte vara tabubelagt. Ett gott upplysningsarbete är av största vikt. Utbildning och information ska ges på olika språk till såväl de grupper där könsstympning förekommer som till personer som i sitt arbete kommer i kontakt med flickor och kvinnor som drabbats eller är i riskzonen för att drabbas.

I Finland är kvinnlig könsstympning förbjudet i strafflagen genom stadgandena om misshandel och grov misshandel. Här vill Svenska Kvinnoförbundet och jag se en ändring. Vi vill se att könsstympning explicit förbjuds. En lagändring skulle tydligt signalera brottets grovhet och markera att det är förbjudet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *