Välmående

Välmående är viktigt både för individen och samhället

Välmående är viktigt såväl för den enskilda individens livskvalitet som för samhällsekonomin; sammantaget kostar utanförskap, sjukfrånvaro och sjukpensioneringar årligen samhället och arbetsgivarna miljarder euro. Enligt statistiken över pensionstagarna i Finland 2017 som grundar sig på Pensionsskyddscentralens och Folkpensionsanstaltens register utbetalades år 2017 2,56 miljarder euro i sjukpension. Både när det kommer till det psykiska välmåendet och till det fysiska välmåendet bör förebyggande satsningar göras och resurser garanteras för att individen ska få den vård han/hon är i behov av på ett skäligt avstånd och det på svenska och finska.

Åtgärder mot psykisk ohälsa behövs

Jag vill se att man på riksnivå vidtar åtgärder för att råda bot på psykisk ohälsa. Det behövs såväl en långsiktig plan som omedelbara åtgärder för att minska de psykiska problem många människor lider av. Tröskeln att söka hjälp ska vara låg, man ska veta vart man kan vända sig och hjälp ska fås inom skälig tid. När det kommer till förebyggande av ungas välmående är det viktigt att barnen redan i tidig ålder får den hjälp och det stöd de behöver. Under inlärningsstigen ska ett mångsidigt stöd och god elevvård garanteras. Det ska finnas ett tillräckligt antal speciallärare, kuratorer och psykologer redan från småbarnspedagogiken. Det ska även satsas på uppsökande ungdomsarbete.

Ett fysiskt aktivt liv ska uppmuntras

Jag vill även se ett samhälle där motion och idrott är en del av vardagen för samtliga åldersgrupper – ett samhälle där ett fysiskt aktivt liv uppmuntras. I statsrådets redogörelse om idrottspolitiken skrivs att de vetenskapliga bevisen på att fysisk aktivitet främjar hälsan, välbefinnandet och funktionsförmågan är allt mer obestridliga. Ur redogörelsen framkommer att den fysiska aktiviteten överlag har minskat och det även märkbart hos barn och unga. Det är en trend som måste brytas! Jag vill se att fysisk aktivitet främjas i såväl småbarnspedagogiken som i skolorna och ända upp till äldreservicen. Vidare bör det utredas om en hobbygaranti kan införas samt satsats på gång- och cykelvägar och goda möjligheter till friluftsliv.