Poliisi- ja oikeuslaitos sekä lainsäädäntöön liittyvät kysymykset

Lisää turvakotipaikkoja ja väkivallan torjunta

Haluan, että me Suomessa aktiivisesti ehkäisemme väkivaltaa ja noudatamme niitä säännöksiä, joihin olemme sitoutuneet allekirjoittaessamme Istanbulin sopimuksen (Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta). Elokuussa 2015 Istanbulin sopimus astui voimaan Suomessa. Sopimuksen tavoitteena on muun muassa suojata naisia kaikelta väkivallalta sekä ennaltaehkäistä, asettaa syytteeseen ja poistaa naisiin kohdistuva ja kotona tapahtuva väkivalta. Suomessa sopimus sovelletaan myös kotona väkivallan uhreiksi joutuneisiin miehiin ja poikiin.

Istanbulin sopimuksen 23:n artiklan mukaan Suomen tulee ryhtyä välttämättömiin lainsäädännöllisiin tai muihin toimiin, jotta voidaan taata, että on olemassa riittävä määrä asianmukaisia ja helposti käytettävissä olevia turvakoteja rikosuhrien ollakseen turvassa. Turvakotipalvelut on tarkoitettu henkilöille, joihin kohdistuu / on kohdistunut uhka väkivallasta tai jotka ovat kokeneet väkivaltaa lähisuhteissaan. Eurooppa-neuvoston työryhmän mukaan Suomen olisi tarjottava yhtä turvakotipaikkaa 10 000 asukasta kohden, toisin sanoen 500 paikkaa. Tänä päivänä paikkojen määrä on tätä huomattavasti alhaisempi, alle 150. Myös saavutettavuus on otettava huomioon – välimatka lähimpään turvakotiin ei saa olla liian pitkä. Vuonna 2017 1723 henkilöä lähetettiin eteenpäin toiseen turvakotiin siitä syystä, että ensimmäinen turvakoti oli täynnä. Etenkin naiset ja lapset kohtaavat tämän ongelman. Tämä tilanne ei ole hyväksyttävä, me tarvitsemme lisää turvakotipaikkoja!

Seksuaalirikoslainsäädännön uudistus

Haluan muun muassa, että raiskaus määriteltäisiin suostumus-perusteisesti ja että vaatimus suostumuksesta sisällytettäisiin rikoslain 20 luvun 1 §:ään. Lakimuutos olisi enemmän linjassa suomalaisten arvojen kanssa ja sillä olisi ennusteiden mukaan myös normatiivinen vaikutus. Uudistus osoittaisi lisäksi, ettei seksuaalista itsemääräämisoikeutta missään olosuhteissa ole hyväksyttävää loukata, ja että seksi ainoastaan voi tapahtua osapuolten vapaasta tahdosta. Tänä päivänä on olemassa riski siitä, että uhrit eivät uskalla uskoa tekijän tuomitsemiseen, ellei ole näkyvää jälkeä väkivallasta, ja tästä syystä uhrit jättävät rikosilmoituksen tekemättä. Mikäli laki selvästi osoittaisi raiskauksen olevan käsillä kaikissa niissä tilanteissa, joissa suostumusta ei ole annettu, uhri potisi vähemmän syyllisyyttä ja tällä tavoin kynnys tehdä rikosilmoitus olisi alhaisempi.

En kuitenkaan tyydy ainoastaan lakimuutokseen, vaan haluan myös lisää resursseja ennaltaehkäisevään työhön. Lisäksi raiskausrikosten esitutkinnat on tehostettava. Myös seksuaalirikosten asiantuntemus ja tieto uhrien oikeasta kohtaamisesta on vahvistettava ja käsittelyajat lyhennettävä.

Poliisi- ja oikeuslaitoksille on taattava riittävät resurssit

Haluan olla mukana muovaamassa Suomea, jossa jokainen yksilö tuntee olonsa turvalliseksi, tulee tasa-arvoisesti kohdatuksi ja jossa perustuslailla suojattu oikeusturva toteutuu. Minulle turvallisuus tarkoittaa sitä, että tiedän voivani kääntyä viranomaisen puoleen ja saada tarvitsemani palveluita niin ruotsiksi kuin suomeksikin ja kohtuullisessa ajassa. Yksi edellytys turvallisuudelle on riittävien resurssien takaaminen poliisi- ja oikeuslaitoksille, jotta ne voivat suorittaa tehtävänsä. Poliisin toiminnan tarkoituksena on taata ihmisten ja ympäristön turvallisuus. Poliisin tehtäviin kuuluu muun muassa turvata oikeus- ja yhteiskuntajärjestys, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä ennaltaehkäistä, paljastaa ja selvittää rikoksia ja viedä rikoksia syyteharkintaan. Poliisiin kohdistuneiden leikkausten johdosta poliisien määrä Suomessa on laskenut viime vuosien aikana ja tänä päivänä meillä on noin 7300 poliisia. Haluan nähdä Suomen, jossa turvallisuus ylläpidetään koko maassa, sekä maaseudulla että kaupungeissa, ja jossa poliisilaitokselle taataan riittävät resurssit hoitamaan hälytystehtäviä, selvittää rikoksia sekä tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Jotta oikeusturva toteutuisi, on taattava myös oikeuslaitokselle riittävät resurssit