Hyvinvointi

Hyvinvointi on tärkeää sekä yksilölle että yhteiskunnalle.

Hyvinvointi on tärkeää sekä yksilön elämänlaadulle että kansantaloudelle; kaiken kaikkiaan syrjäytyminen, sairauslomat ja sairauseläkkeet maksavat yhteiskunnalle ja työnantajille miljardeja euroja vuodessa. Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2017 perustuu Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen rekistereihin. Tilastojen mukaan vuonna 2017 työkyvyttömyyseläkettä maksettiin 2,56 miljardia euroa. Sekä psyykkisen että fyysisen hyvinvoinnin osalta olisi toteutettava ennaltaehkäiseviä toimia ja taattava resursseja, jotta yksilöiden tarvitsema hoito olisi kohtuullisen etäisyyden päässä ja saatavissa niin suomeksi kuin ruotsiksikin

Toimenpiteitä mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi tarvitaan

Haluan, että kansallisella tasolla ryhdytään toimenpiteisiin mielenterveysongelmien korjaamiseksi. Tarvitaan sekä pitkän aikavälin suunnitelma että välittömiä toimenpiteitä torjuaksemme mielenterveysongelmat, joista monet ihmiset kärsivät. Avun hakemisen kynnyksen pitäisi olla matala ja ihmisten pitäisi tietää, mihin kääntyä. Apua tulisi saada kohtuullisessa ajassa. Nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi on tärkeää, että lapset saavat tarvitsemansa avun ja tuen jo varhaisessa iässä. Oppimisiässä on taattava monipuolinen tuki ja hyvä opiskelijahoito. Varhaiskasvatuksessa tulisi olla riittävästi erikoisopettajia, kuraattoreita ja psykologeja. Myös etsivä nuorisotyöhön on panostettava.

Aktiivista elämäntapaa on kannustettava

Haluan myös nähdä yhteiskunnan, jossa liikunta ja urheilu ovat osa jokaisen ikäryhmän jokapäiväistä elämää – yhteiskuntaa, jossa kannustetaan fyysisesti aktiiviseen elämään. Valtioneuvoston selonteossa liikuntapolitiikasta todetaan, että tutkimusnäyttö fyysisen aktiivisuuden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä lisäävistä vaikutuksista on yhä kiistattomampi. Selonteosta käy ilmi, että fyysinen aktiivisuus on yleisesti vähentynyt, ja tämä on myös havaittavissa lasten ja nuorten keskuudessa. Se on trendi, joka täytyy pysäyttää. Haluan nähdä, että fyysistä aktiivisuutta edistetään sekä varhaiskasvatuksessa että kouluissa ja vanhusten hoivassa. Lisäksi on tutkittava, voidaanko harrastustakuu ottaa käyttöön ja investoida kävely- ja pyöräilyreitteihin ja hyviin mahdollisuuksiin virkistäytyä ulkona.